Term of Service

“Pario (แพริโอ) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเรา”

Pairio เป็นโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการศึกษาระดับประเทศ มีภารกิจในการสร้างเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีระบบ สร้างทักษะเบื้องต้นของการโค๊ดดิ้ง และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้กับผู้เรียน โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ ที่เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเพศ ทุกวัย


คำนิยาม

“Pario.tech” เป็น เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น ที่รวบรวมบทเรียน ที่เป็นสื่อในการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และทักษะทางดิจิทัล โดยใช้เกม เรื่องราว การ์ตูน อะนิเมชั่น เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกและความเพลิดเพลิน

“ผู้เรียน” คือ นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจใช้ เว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชั่น รวมถึงช่องทางอื่นที่จัดให้มีขึ้นในอนาคต เพื่อใช้ในการศึกษาไปยังการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และทักษะทางดิจิทัลในอนาคต

“ผู้สอน” คือ ครู อาจารย์ อาสาสมัคร ผู้ปกครอง หรือ บุคคลที่ใช้เว็บไซต์ หรือทางแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นสื่อการสอน หรือทำประโยชน์ทางการศึกษา “ผู้สอน” จะเป็นผู้แนะนำ ให้คำปรึกษา และแนวทางแก้ปัญหากับ “ผู้เรียน”


การดำเนินงานของ Pario

“Pario.tech” มีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

  • พัฒนาหลักสูตรจากในและต่างประเทศ มาประยุกต์ ให้เข้ากับความต้องการด้านการศึกษาของประเทศไทย
  • จัดทำสื่อที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
  • แปลบทเรียน เกม สื่อการสอน จากภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มาเป็นภาษาไทยให้สนุกและเข้าใจง่าย
  • ให้คำแนะนำการสร้างการเรียนการสอน แนะนำวิธีกระตุ้นให้เกิดความสนุกในการเรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน
  • เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หากผู้เรียน และผู้สอน มีปัญหาการให้บริการของ Pario.tect กรุณาติดต่อเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

  • ชื่อผู้ส่ง
  • อีเมล์ สำหรับติดต่อกลับ
  • หัวข้อติดต่อ
  • รายละเอียดเรื่องที่ติดต่อ

ทั้งนี้ Pario อาจจำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน เพื่อให้สามารถประสานงานหรือดำเนินการต่อไปได้

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลต่างๆที่บันทึกลงเวปไซต์ และแอปพลิเคชั่นนี้ เป็นไปตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Pario.tech บัญชีของท่าน