Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

Pario (แพริโอ) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ”

Pario ทีมการศึกษาที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ได้มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม Pario.tech โดยร่วมมือกับ Skill Lab ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัตินี้ขึ้น และแนะนำให้ผู้ใช้บริการรับทราบและทำความเข้าใจนโยบายของเรา ดังนี้


วัตถุประสงค์

Pario.tech จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของ Pairio ในการเก็บข้อมูลนักเรียน อาจารย์ อาสาสมัคร และบุคลากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการใช้หลักสูตรและกิจกรรม เช่น เก็บคะแนน กิจกรรมที่ดำเนินการ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เป็นต้น


ข้อมูลที่จัดเก็บ

ในการใช้บริการผ่าน ว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น Pario.tech จะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของ Pario.tech เช่น

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ โรงเรียน ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (browser type) โดเมนเนม (domain name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (access times) หรือเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (referring website address) เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการแบบฟอร์มผู้ติดต่อ ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล์ ปัญหาและรายละเอียด ที่พบ
  • ข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อดำเนินการตามภารกิจ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงท่าน

การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูล

Pairio.tech ไม่มีนโยบายในการเปิดเผย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือโดยคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย


การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

Pairio.tech ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


การเชื่อมโยงข้อมูล

ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามโดยชอบด้วยกฎหมาย Pairio.tech อาจนำมาจัดเก็บหรือรวบรวมไว้กับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูล คุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น


การใช้คุกกี้

Pairio.tech มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น ของเราได้เร็วยิ่งขึ้น และเพื่อให้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สามารถประมวลข้อมูลรวมทางสถิติเพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ บทเรียน และแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานต่อไป โดยที่เราไม่ได้จัดเก็บหรือระบุข้อมูลรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะไม่รับการเชื่อมต่อ Cookies ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์บทเรียนหรือแอปพลิเคชั่น


การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

ผู้ใช้งานเวปไซต์และแอพลิเคชั่น สามารถตรวจสอบ ขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลของท่านได้ตามวิธีการที่ Pairio.tech กำหนด โดยเราได้ทำระบบให้ ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลส่วนตัว และการแก้ไขผ่านระบบได้ แต่หากเป็นข้อมูลที่สำคัญ ผู้ใช้งานอาจจะติดต่อมายังสำนักงานเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ เรามีความจำเป็นต้องบันทึกรายการร้องขอในการดำเนินการด้วย


การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Pairio.tech อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ Pairio.tech เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการเว็บไซต์ บทเรียน หรือแอปพลิเคชั่นของ Pairio.tech และการดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะกระทำภายใต้ความยินยอมของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่ Pairio.tech จำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือผู้ใช้บริการให้ความยินยอมในการดำเนินการอื่นใดซึ่งไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ทั้งนี้

ขอบเขตการคุ้มครองข้อมูลของเราไม่สามารถที่ครอบคลุมถึงต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆได้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมเพื่อให้เข้าใจสิทธิและข้อผูกพันได้มากขึ้น


วิธีการติดต่อกับเรา

หากคุณต้องการที่จะติดต่อ Pairio.tech เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราผ่านทาง ช่องทางการติดต่อ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ